21/10/2015

Forensische tandheelkunde is een tak van de medische wetenschap, die zich ten behoeve van het gerecht bezighoudt met het onderzoek, de interpretatie en de presentatie van een aantal observaties in verband met de mond en het gebit.

Forensische tandartsen worden ingeschakeld bij de identificatie van onbekenden, zowel levende als overleden mensen. Deze taak komt vaak prominent in het nieuws wanneer ze ingezet worden bij zware ongevallen, misdaden of massarampen, in samenwerking met het DVI- (Disaster Victim Identification)-team van de Federale Politie. De forensisch tandheelkundige is daarbij gespecialiseerd in een aantal niet voor de hand liggende analyses zoals leeftijdsestimatie, beetspooranalyse of DNA-profilering uit tandmateriaal. Hij is als dusdanig een ‘silent witness’. Andere technieken die aan bod komen, en die vaak nuttig zijn voor de archeologie, zijn cranio-faciale reconstructie en dentale antropologie.

Dr. Erwin Basecq kreeg zijn basisscholing tandheelkunde op de VUB en volgde bijscholingen en specialisaties in Nederland en Duitsland. Hij is stichtend lid van de Vlaamse Vereniging voor Tandheelkundige Experten, en was er tevens lange tijd voorzitter. Deze wetenschappelijke vereniging staat hoofdzakelijk in voor de bijscholing van de verzekerings-, gerechtelijke en forensische experten. Samen met zijn vriend E. De Valck gaf hij bijscholing in het Nascholingsinstituut van de tandartsen. Hij is gerechtelijk expert (PAO U-Gent), maar blijft in hart en nieren een tandarts en heeft zich toegelegd op het moeilijkere prothesewerk en chronische aangezichtspijn. Hij is full member van de EACD (European Academy of Craniomandibular Disorders).

20/04/2016

Tot voor de komst van de moderne computers, met hun fenomenale rekencapaciteit, bleven bepaalde problemen met betrekking tot het ingewikkelde gedrag van dynamische systemen, zoals de atmosfeer, stroming, convectie, turbulentie, de brown-beweging en niet-lineaire veranderingen in het algemeen, buiten het bereik van de wiskunde. Vele fenomenen waarvan de complexiteit geassocieerd werd met toeval en willekeur bleven noodgedwongen onbegrepen. De mogelijkheden van de computer openden echter nieuwe perspectieven voor wiskundig onderzoek, die geleid hebben tot de ontwikkeling van recente theorieën die de naam dragen van ‘fractalen’ en ‘chaostheorie’. Sindsdien is gebleken dat eenvoudige grondregels soms een bizarre ingewikkeldheid kunnen voortbrengen en dat complexe structuren dikwijls heel elementaire bronnen hebben. Zoals een vlinder in het Amazonegebied met zijn flauwe vleugelslag na verloop van tijd een orkaan kan veroorzaken in Manhattan.

De ‘chaostheorie’ bestudeert de evolutie van veranderingsprocessen in de tijd, meestal beschreven met (stelsels van) differentiaalvergelijkingen. Exacte oplossingen zijn dikwijls niet berekenbaar maar kunnen nu, dankzij de computer, numerisch benaderd worden. Omwille van een uiterste gevoeligheid voor geringe variaties in de beginwaarden voor de veranderlijken, geleverd door benaderde meetresultaten, gaan vele dergelijke systemen een complex (snel afwijkend) gedrag vertonen dat grenzen oplegt aan de voorspelbaarheid van de oplossingen. Dit manifesteert zich in patronen, ‘vreemde attractoren’ genoemd, die typisch zijn voor de betreffende dynamische systemen. Bekende problemen uit de chaostheorie zijn bijvoorbeeld deze van de weersvoorspelling en de stabiliteit van het zonnestelsel.

Fractalen zijn figuren die een visualisering geven van iteratieve processen (herhaalde constructies of algoritmen waarbij een verkregen ‘output’ fungeert als nieuwe ‘input’), die resulteren in zelfgelijkvormigheid. Dit betekent dat bij een onbeperkte herhaling van de procedure een figuur verschijnt die in elke close-up, op wat voor schaal dan ook, eenzelfde structuur laat zien, bijvoorbeeld zoals een boom of een bloemkool.

Hoewel de studies van ‘fractalen’ en van ‘deterministische chaos’ aanvankelijk een verschillende aanzet hadden, worden beide domeinen nu meer en meer met elkaar in verband gebracht. Enerzijds omdat iteratie bij beide een fundamentele rol speelt, anderzijds ook omdat ‘vreemde attractoren’ de kenmerken vertonen van ‘fractalen’.

Rik Verhulst is hoofdauteur van diverse studieboeken en doceerde aan de Lerarenopleiding van de Karel de Grote-Hogeschool in Antwerpen.

Het Wetenschapscafé Antwerpen organiseert naast voordrachten ook regelmatig uitstappen naar projecten die wetenschappelijk van belang zijn. In dat kader gaat op vrijdag 2 oktober 2015 een gezamenlijke uitstap door naar het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen in Gent. Wij bezoeken dan dit museum waarbij onder deskundige begeleiding de vaste collectie en de tijdelijke tentoonstelling rond wiskunde: “Imaginary” wordt bezocht.

Ter informatie: Het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen huisvest de collectie historische wetenschappelijke instrumenten van de Universiteit Gent. Aan de hand van de technologische vooruitgang van deze instrumenten wordt de geschiedenis van de verschillende wetenschapstakken in beeld gebracht. Het museum toont niet enkel instrumenten die voor onderzoek werden gebruikt, maar ook demonstratietoestellen bij het wetenschappelijk onderwijs.

Tijd: Bezoek start om 14:30 uur en voorgenomen einde is 16:30 uur.
Gids: Bij de vaste collectie de conservator van het museum prof. Danny Segers en bij de tijdelijke tentoonstelling de inrichter Marnix Van Daele.
Locatie: Het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen bevindt zich in gebouw S30 op de campus “De Sterre” van de Universiteit Gent aan de Krijgslaan in Gent.
Bereikbaarheid: Met het openbaar vervoer is het museum het makkelijkst te bereiken via de tramlijn 4 halte De Pintelaan of via de buslijn 70/71/72 halte De Sterre.
Kosten: Bij inschrijving via onze website is zowel de inkom als de gids gratis.
Verder van belang:
– Voor wie dat wil is gezamenlijk met de trein reizen vanuit Antwerpen mogelijk. Privé reizen kan natuurlijk ook. Wie wenst aan te sluiten bij de gezamenlijke treinreis: we nemen de trein van 13:06 uur uit Antwerpen Centraal, die om 14:07 in Gent Sint Pieter aankomt.
– Na het bezoek mogelijkheid tot napraten bij een drankje.
– Aanmelden via dit formulier.

Zomermaanden

Tijdens de maanden juli en augustus gaat het Wetenschapscafé met vakantie. In september hernemen we. U kan zich inschrijven op onze mailinglist om op de hoogte te blijven via e-mail.

Read the full article →

Religie en wetenschap in de wetenschappelijke revolutie

17/06/2015 Tijdens deze voordracht zal gekeken worden naar de relatie tussen de opkomst van de moderne wetenschappen en religie in de zeventiende eeuw. Als voorbeeld zullen we in enig detail kijken naar het geval van astronomie. Vaak wordt religie gezien als een remmende factor op de ontwikkeling van de astronomie, met het proces tegen Galileo […]

Read the full article →

Gen-cultuur coëvolutie

Zit het in onze genen of is het nu het milieu? 20/05/2015 Het is een oud probleem: zijn wij gedetermineerd door onze erfelijkheid (onze genen), of zijn we het product van ons milieu (opvoeding, samenleving, tradities…) Hierover werd de voorbije decennia slag geleverd, met goede argumenten aan beide kanten. Hoe langer hoe meer groeit echter […]

Read the full article →

Straling – onbekend, verdacht, gevaarlijk?

Waarheden en onwaarheden over straling 15/04/2015 Straling is gehuld in een sluier van geheimzinnigheid en wordt als fysisch verschijnsel door velen niet begrepen. Dat er overdracht van energie plaats heeft zonder contact tussen bron en ontvanger, zie je meestal niet! Zoals vaak het geval is, gaat onwetendheid gepaard met angst en het is dan ook […]

Read the full article →

Voedselallergieën

Van echte problemen via dieetgoeroes tot handelspolitiek 18/03/2015 Ons voedsel is nog nooit zo veilig geweest. Paradoxaal genoeg hebben vele mensen een tegenovergestelde indruk. Eén van de bezorgheden lijkt in toenemende mate voedselallergie te zijn, zoals de anti-gluten/tarwerage, recent aangewakkerd door dieetgoeroes. De politiek vereiste sinds 2005 dat de belangrijkste allergenen op de voedingsverpakking vermeld […]

Read the full article →

Self-management en chronische ziekte

Hoe patiënten zelf effectief met een chronische ziekte kunnen omgaan. 18/02/2015 De levensverwachting is in de afgelopen decennia duidelijk gestegen in westerse landen.  Helaas betekent dat ook dat mensen nu meer en langer lijden aan een chronische ziekte. Het traditionele medische model, waarbij de chronische patiënt uitsluitend afhankelijk is van medische zorg om met de […]

Read the full article →

Elke drie seconden: de wiskunde van het seksuele

21/01/2015 Als er twee zaken zijn die we niet meteen met elkaar willen combineren dan zijn dat zeker seks en wiskunde. Wat zouden die twee met elkaar kunnen te maken hebben? Nochtans, als je wiskunde bepaalt als het zoeken naar patronen en als je aanneemt dat alle menselijke activiteiten patronen vertonen, dan moet ook seks […]

Read the full article →