17/12/2014

Wellicht is filosoferen zo oud als het bewuste reflecteren over het eigen bestaan en de omringende wereld. In elke cultuur is er dan ook een of andere vorm van filosofie terug te vinden, meestal verweven met mythologie en religie. Alleen in het Westen is er iets merkwaardigs gebeurd dat ook de loop van zijn geschiedenis grondig heeft onderscheiden van die van andere beschavingen. Toen in het antieke Griekenland een denken op gang kwam dat tezelfdertijd gestalte gaf aan de dialectische filosofie, de formele logica en de axiomatische deductieve wiskunde, kon niemand voorzien dat die aanvankelijke speculatieve rationele wijze van denken, na welhaast twee millennia zonder enig praktisch nut, zou resulteren in een succesvolle wetenschappelijke methode die de westerse beschaving in een onvoorstelbare versnelling heeft gebracht met de schokgolven van de industrialisatie en de informatisering.

Sindsdien is er ook een innige band gebleven tussen de wiskunde en de filosofie. Nadat Descartes, Leibniz en Spinoza de rationele methode nog een flinke duw in de rug hadden gegeven, hebben zowel de filosofen van de Verlichting als de latere wetenschapsfilosofen steeds dezelfde weg blijven bewandelen. De buitengewone efficiëntie van de wiskunde om niet alleen de fenomenen van de werkelijkheid te beschrijven en te manipuleren maar zelfs bepaalde aspecten ervan te voorspellen, moet elke hedendaagse filosoof doen reflecteren over de relatie tussen het menselijke brein en de diepere natuur van de werkelijkheid waarvan het zelf een evolutionair deel is.

Rik Verhulst is hoofdauteur van diverse studieboeken en doceerde aan de Lerarenopleiding van de Karel de Grote-Hogeschool in Antwerpen.

21/01/2015

Als er twee zaken zijn die we niet meteen met elkaar willen combineren dan zijn dat zeker seks en wiskunde. Wat zouden die twee met elkaar kunnen te maken hebben? Nochtans, als je wiskunde bepaalt als het zoeken naar patronen en als je aanneemt dat alle menselijke activiteiten patronen vertonen, dan moet ook seks door de wiskundige bril kunnen bekeken worden. In de lezing worden een aantal voorbeelden uitgewerkt waaronder een strategie om de kans een ideale partner te vinden zo groot mogelijk te maken. Niettegenstaande het wiskundig karakter van het onderwerp is geen wiskundige voorkennis
vereist.

Jean Paul Van Bendegem is een wiskundige, filosoof en als hoogleraar logica en wetenschapsfilosofie verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel waar hij directeur is van het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie.

18/03/2015

Tijdens deze voordracht zal gekeken worden naar de relatie tussen de opkomst van de moderne wetenschappen en religie in de zeventiende eeuw. Als voorbeeld zullen we in enig detail kijken naar het geval van astronomie. Vaak wordt religie gezien als een remmende factor op de ontwikkeling van de astronomie, met het proces tegen Galileo Galileï als belangrijkste voorbeeld. Een andere visie meent echter dat de opkomst van de moderne astronomie niet los staat van een religieuze voedingsbodem. We zullen beide visies tegen het licht houden, aan de hand van een aantal belangrijke voorbeelden. Misschien zal dit zelfs toelaten om iets meer te zeggen over hoe we vandaag, in de eenentwintigste eeuw, kunnen kijken naar de relatie tussen religie en wetenschap.

Prof. dr. Maarten Van Dyck is verbonden aan de vakgroep Wijsbegeerte en moraalwetenschap van de Universiteit Gent. Hij is directeur van het Sarton Centrum voor Wetenschapsgeschiedenis, en doet onder meer onderzoek naar het ontstaan van klassieke mechanica in de 16de-17de eeuw, en naar het statuut van wetenschappelijke theorieën als een realistische beschrijving van de werkelijkheid.

Gen-cultuur coëvolutie. Zit het in onze genen of is het nu het milieu?

20/05/2015 Het is een oud probleem: zijn wij gedetermineerd door onze erfelijkheid (onze genen), of zijn we het product van ons milieu (opvoeding, samenleving, tradities, …) Hierover werd de voorbije decennia slag geleverd, met goede argumenten aan beide kanten. Hoe langer hoe meer groeit echter het inzicht dat die twee (genen en cultuur) elkaar ook […]

Read the full article →

Autisme: de mythen en de feiten

19/11/2014 De eerste wijdverspreide wetenschappelijke beschrijving van autisme werd in 1943 gepubliceerd door Leo Kanner. Sindsdien heeft autisme een grote aantrekkingskracht uitgeoefend op onderzoekers en clinici uit diverse disciplines. Dit leidde tot vele duizenden publicaties, maar evenzeer tot een schier eindeloze stroom van informatie op het internet. Het is niet eenvoudig om hierin je weg […]

Read the full article →

De wereldbevolkingsexplosie: oorzaken, achtergronden, toekomstscenario’s

15/10/2014 Rond het jaar 1800 telde de aarde voor het eerst in de duizenden jaren oude geschiedenis van de mensheid 1 miljard mensen. In 1922 waren er dat al 2 miljard en rond 1960 3 miljard. In 2011 werd de kaap van 7 miljard mensen overschreden. Deze lezing legt uit wat oorzaken en achtergronden zijn […]

Read the full article →

Bezoek Museum Plantin-Moretus

Bij de start van het seizoen 2014/2015 organiseert het Wetenschapscafé Antwerpen een bezoek aan het Museum Plantin-Moretus in Antwerpen. Voor vrienden van het Wetenschapscafé is de vraag naar de samenhang tussen wetenschap en samenleving misschien een verrassende. We zijn zo gewoon geraakt dat er iets als ‘wetenschap’ bestaat, dat we er niet meer bij stil […]

Read the full article →

Groei van de sociaaleconomische onderklasse. Het verband tussen de huidige sociaaleconomische aanpak en de toenemende onzekerheid.

21/05/2014 Er zijn volop signalen dat de sociale ongelijkheid toeneemt en dat de sociale onderklasse steeds omvangrijker wordt. Zo leeft een op de zeven Belgen in armoede en stijgt het aantal werkende armen onrustwekkend. In Antwerpen ligt het aandeel van de armen binnen de bevolking duidelijk boven het landelijke gemiddelde, maar daalt het aantal mensen […]

Read the full article →

Wiskunde in vakoverschrijdend perspectief

16/04/2014 In het STEM-rapport (Science Technology Engineering and Mathematics) aan de Vlaamse regering, wordt gesteld dat men wetenschap aantrekkelijker maakt door bij de toepassing van specifieke ontdekkingen en inzichten juist te zoeken naar mogelijkheden buiten het eigen vakgebied. Dr. Ad Meskens, lector wiskunde en fysica aan de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, zal deze avond de […]

Read the full article →

Wetenschap en bedrog; de verleiding voor de huidige wetenschapper

19/03/2014 Het rommelt aan de universiteiten. Onderzoekers vervalsen hun experimenten en plagiëren zonder verpinken het werk van hun collega’s. Wat is hier werkelijk van aan? Hoeveel wetenschappers gaan er over de schreef? Waarom doen ze het? Is wetenschappelijk wangedrag een nieuw verschijnsel? Hoe kunnen we eraan verhelpen? Samen bekijken we grondig het wel en wee […]

Read the full article →